DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców na koniec 2023 r.

30 062  

-1,35%

do roku 2022

683

Zameldowania na 

pobyt stały

255

Wymeldowania 

pobytu stałego

158

Liczba 

urodzeń

387

Liczba 

zgonów

W 2023 r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały Miasta Cieszyn spadła o 1,35% w stosunku do roku poprzedniego. Spowodowana jest ona znaczną, ponad dwukrotną przewagą liczby zgonów względem liczby urodzeń. Liczba urodzeń spadła o 35, a liczba zgonów o 58 w stosunku do roku 2022. Spadek niweluje częściowo większa liczba osób meldujących się na pobyt stały nad osobami wymeldowującymi się z pobytu stałego. Liczba kobiet w 2022 r. wyniosła 16.103, a liczba mężczyzn 13.959. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w 2023 r. wyniosła 31.368.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat