Raport o stanie MIASTA CIESZYNA w 2023 roku

Drodzy Mieszkańcy, Drogie Mieszkanki

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem o stanie Miasta Cieszyna za rok 2023. Dokument ten w swoim założeniu obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Cieszyna w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. 

W opracowaniu, które stanowi syntetyczne i przekrojowe spojrzenie na nasze miasto, skupiono się na najważniejszych obszarach jego funkcjonowania, uwzględniając informacje z poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Cieszynie, miejskich jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek miejskich, które realizują szereg różnego rodzaju zadań publicznych, skierowanych do społeczności lokalnej.

Mam nadzieję, że tak zaprezentowane podsumowanie 2023 roku będzie dla Państwa bardziej czytelne i tegoroczna formuła Raportu spotka się z Państwa przychylnością. Zachęcam do odwiedzenia wszystkich zakładek, wśród których umieściliśmy również podstawowe informacje, zawierające w swoim zakresie między innymi: położenie naszego miasta, podstawowe parametry, dane demograficzne, opis miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich oraz informacje o Samorządzie Miasta Cieszyna, akcentując równocześnie wyróżnienia i nagrody, które stały się naszym wspólnym udziałem.


W Raporcie na obszary podzielone zostały także poszczególne działania Miasta. Obejmują one wspomniane już i realizowane programy, polityki i strategie, ponadto wskazują kwestie dotyczące budżetu, inwestycji, infrastruktury i gospodarki komunalnej, ale również edukacji, spraw społecznych i zdrowia. W działaniach zawarte zostały także kwestie dotyczące gospodarki i turystyki, wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości oraz ładu przestrzennego. Niniejszy Raport to zbiór informacji dotyczących ponadto działalności sportowej, kulturalnej i czytelnictwa. Ważnym jego elementem, wskazującym potrzeby wielu grup społecznych są kwestie dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale również te, które wiążą się z realizacją budżetu obywatelskiego, bezpieczeństwa publicznego czy szeroko rozumianej komunikacji z Urzędem, która odbywa się na wielu płaszczyznach.

Istotnym i bardzo ważnym elementem Raportu o Stanie Miasta Cieszyna za rok 2023 jest również ocena ogólna przedstawiająca sytuację naszego miasta na tle grupy porównawczej, którą stanowi 99 gmin miejskich, będących ośrodkami wielofunkcyjnymi. Do grupy porównawczej Miasta Cieszyna należą m.in. Lubliniec, Myszków, Kutno, Zgorzelec, Łowicz, Oświęcim czy Malbork. 

Całościowa ocena stanu miasta na tle jednostek o podobnej charakterystyce została określona jako sprzyjająca. W aspekcie gospodarczym Miasto Cieszyn jest blisko oceny bardzo sprzyjającej, co czyni ten obszar najlepszym spośród analizowanych. Chcę podkreślić, że Raport to jednak nie tylko obraz 2023 roku, to efekt kilku ostatnich lat i wyzwań z jakimi borykało się miasto: epidemii koronawirusa, kryzysu energetycznego czy wojny w Ukrainie.

To również wskazanie, jak wiele z tych obszarów wymaga ogromnego nakładu pracy, stałej koordynacji i całościowego zarządzania nimi, by w efekcie nasze miasto zaspakajało potrzeby wszystkich grup społecznych, a tym samym by nam mieszkańcom żyło się lepiej. Podkreślę raz jeszcze, że miasto to organizm żywy, który ciągle się rozwija - to my mieszkańcy, nakreślamy kierunek zmian, jakie w nim zachodzą.

Warto zauważyć również, że z punktu widzenia oceny demograficznej - na tle miast należących do grupy porównawczej - w Cieszynie w roku 2023 nastąpiła korzystna zmiana w zakresie struktury demograficznej mieszkańców. Wskazać należy na znaczący wzrost wskaźnika salda migracji jaki nastąpił w ostatnich latach, czyniąc tym samym nasze miasto liderem pod tym względem w stosunku do miast o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. 

Nie sposób nie wspomnieć również o dobrej pozycji cieszyńskiej edukacji. W porównaniu do miast w grupie porównawczej, w analizowanym okresie najwyższą pozycją Cieszyn charakteryzuje się w zakresie wskaźnika efektywności zatrudnienia nauczycieli. Bardzo sprzyjająca sytuacja jest także w zakresie wysokości subwencji oświatowej na ucznia, co oznacza że ten obszar w mieście jest dla nas niezwykle ważny. Pod względem aktywności gospodarczej sytuację Miasta Cieszyna należy ocenić jako bardzo dobrą. Jest to najlepiej oceniany obszar Cieszyna.

Rok 2023 to również czas realizacji wielu projektów związanych ze sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem. To między innymi kontynuacja programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Cieszyn” i utworzenie Dziennego Domu „Senior+” dla mieszkańców Cieszyna, czy Lokalna Strategia Polityki Zdrowotnej na lata 2023-2028. To również czas opracowania Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do 2030 r., która jest najważniejszym dokumentem planistycznym, nadrzędnym w stosunku do pozostałych miejskich strategii, planów i programów, jakie opracowywane są w poszczególnych obszarach działania samorządu miejskiego. To inwestycje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym budowa Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Zamkowej 1. To także oczekiwana od wielu lat modernizacja cieszyńskiego stadionu, przebudowa ulicy Kossak-Szatkowskiej, zabezpieczenie osuwiska i odbudowa ul. Błogockiej. Oczywiście to nie tylko inwestycje, ale też wydarzenia kulturalne, festiwale, spotkania, konsultacje społeczne. To również czas realizacji projektu Rozwój Lokalny pod nazwą Cieszyn Miasto Samowystarczalne, który w szczególny sposób skupił się na obszarach, które do teraz były w mieście niedofinansowane, jak uporządkowanie czy stworzenie nowych przestrzeni zielonych w naszym mieście.

Szanowni Państwo, miniony rok był rokiem wielu działań, ale i rokiem wielu wyzwań oraz żywej dyskusji społecznej w licznych obszarach bieżącej działalności gminy. Mam nadzieję, że dokument ten przyczyni się do kolejnych rozmów i planów na temat kierunku jej rozwoju, do czego gorąco Państwa zachęcam, a wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu o Stanie Miasta Cieszyna za rok 2023 dziękuję za dobrą współpracę. Słowa podziękowania kieruję również do mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników Urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich, oraz tych, którym przyszłość Cieszyna leży na sercu. Gabriela Staszkiewicz

Burmistrz Miasta Cieszyna

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Jak wypadamy na tle innych miast?

We wszystkich badanych kategoriach Miasto Cieszyn uzyskało dobrą pozycję w porównaniu do miast należących do grupy porównawczej, w szczególności dominuje w obszarze gospodarczym.